Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Essayføljetong 2:9 — Framtida er viktigare enn notida

Hans Jonas er djupt bekym­ra over den store påverkinga som mod­erne teknolo­gi har på natur­miljøet, og dermed på vilkåra til men­neske og dyr i framti­da. Vi har fått langt større makt til å endre ting enn vi er i stand til å handtere. Sam­fun­net må verte flinkare til å ta ans­var for til­stan­dar i framti­da, og under­søkinga av kor­leis dette kan skje kallar han futur­olo­gi eller enklare; framtidsetikk. 

 

«NY KURS FOR NORGE»

Under Gro Harlem Brundt­lands ledelse gjen­nomgikk Arbei­der­par­ti­et en for­van­dling. Kri­tiske røster har hevdet at par­ti­et med dette svik­tet sitt opprin­nelige poli­tiske pros­jekt. Selv bruk­te par­tiled­eren beteg­nelsene «forny­ing» og «mod­erniser­ing». Ifølge Brundt­land var denne for­van­dlin­gen påtren­gende, og uun­ngåelig. Skulle par­ti­et klare å ham­le opp med tidens nye utfor­dringer, måtte det fornye seg, dvs. tilpasse seg de nye forhold med nye løs­ninger på nye prob­le­mer. I denne pros­essen måtte medlemmene belage seg på å «slak­te noen hel­lige kyr». Tross dette pås­tod Brundt­land at par­ti­et bare videre­førte arbei­der­beveg­elsens gam­le pros­jekt, at hun holdt i hevd beveg­elsens grun­nverdier og opprin­nelige idé. Endrin­gene hun gjen­nom­førte, var ikke et brudd med tradis­jonell sosialdemokratisk tenkn­ing, men nød­vendi­ge jus­teringer for å videre­føre den sosialdemokratiske orden. 

 

Kunstig intelligens – venn (og fiende) i kampen mot falske nyheiter

Medi­etil­synet kunne for ein månad sidan fortel­je at 45% i Noreg har sett falske nyheit­er om korona-viruset i ulike media, 27% har ikkje sett slike, og 28% veit ikkje. Mange har alt­så kom­petanse i å vere kri­tisk til innhald sprei­dd gjen­nom sosiale media og nyheits­me­dia. Men vi lever i ei verd der falske nyheit­er i aukande grad vert masse­pro­dusert og brukt som eit poli­tisk verkemid­del av illib­erale krefter. Tru­leg vil teknolo­giar som avdekkar falske nyheit­er verte naudsynt for jour­nal­is­tar og mediebrukarar; snart treng vi avanserte analy­sev­erk­tøy som er i stand til å sjekke om ei nyheitssak, eit bilde eller ein video er eit falsum.

 
 
til toppen