Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Ukens medienyheter: IT-giganter, persondata og reklame

Nye meto­der rundt Face­bo­oks mis­bruk av per­son­data avslø­res, medie­kon­fe­ran­sen Nor­dis­ke Medie­da­ger får hard kri­tikk for å invi­te­re tid­li­ge­re Trump-råd­gi­ver og Breit­bart-redak­tør Ste­ve Ban­non og Frank­ri­ke inten­si­ve­rer skatte­kri­gen mot Face­bo­ok og Goog­le. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 

Ukens medienyheter: Økonomi, pressestøtte og WikiLeaks

SV fore­slår ny presse­støtte­ord­ning, robot­jour­na­lis­tikk ga Mitt­Me­dia abon­ne­ments­vekst, avi­sen The Barents Obser­ver blok­ke­res i Russ­land og spe­sial­et­ter­fors­ker Robert Muel­ler avslø­rer kon­takt mel­lom Trump-råd­gi­ver Roger Sto­ne og WikiLe­aks i for­bin­del­se med pre­si­dent­val­get. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 

Ukens medienyheter: Personvern, oppkjøp og musikkbransjen

Spo­ti­fy leve­rer posi­tivt drifts­re­sul­tat for førs­te gang, Data­til­sy­net kri­ti­se­rer for­slag til ny e‑lov, inten­siv­ord­nin­gens penge­pott for 2019 er brukt opp og Norsk Jour­na­list­lag er mis­for­nøy­de med regje­rin­gens for­slag til end­rin­ger i kilde­vern­reg­le­ne. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 

Ukens medienyheter: TV, Netflix og personvern

Schib­sted vil end­re ved­tek­te­ne for nytt sel­skap, en poten­si­ell for­len­gel­se av FM-kon­se­sjo­ne­ne får tverr­po­li­tisk støt­te, TV-dis­tri­bu­tø­re­ne tar nye grep for å kon­kur­re­re med Net­flix og Face­bo­ok ram­mes av nok en per­son­verns­kan­da­le. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 

Ukens medienyheter: Mediestøtte, medievaner og GDPR

Dag­bla­det søker om presse­støt­te for førs­te gang, regje­rin­gens pla­ner om å sam­le medie­støt­ten i én pott ska­per kraf­ti­ge reak­sjo­ner, Goog­le bøte­leg­ges for brudd på GDPR-lov­giv­nin­gen og Donald Trump set­ter en stop­per for ordi­næ­re presse­kon­fe­ran­ser i Det hvi­te hus.

 
 
til toppen