Alt om den åpne NRK-høringen

Her finner du en oversikt over alle artikler og innlegg i Vox Publicas åpne netthøring om NRKs framtid.

Vox Pub­li­cas åpne nett­hø­ring om NRK tar for seg for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat spe­si­elt og utford­rin­ge­ne det digi­ta­li­ser­te medie­sam­fun­net stil­ler NRK over­for gene­relt. Her fin­ner du en over­sikt over alle artik­le­ne knyt­tet til nett­hø­rin­gen.

Opp­sum­me­rin­gen


All­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten og leser­nes kom­men­ta­rer:


Nyhets­ar­tik­ler

Debatt­ar­tik­ler

Hørings­ut­ta­lel­ser til Kul­tur­de­par­te­men­tet
Se lis­te over alle utta­lel­ser på www.regjeringen.no. Under er utta­lel­se­ne som i til­legg er pub­li­sert i Vox Pub­li­ca:

Debatt med NRK-ledel­sen

2 KOMMENTARER

  1. […] Les gjer­ne min artik­kel i Vox Pub­li­ca. Artik­ke­len er ein del av dei­ra åpne nett­hø­ring om NRK si fram­tid, eit fabel­ak­tig til­tak. […]

til toppen