Demokratiske rettigheter og diskriminering. Funn fra tre survey-eksperimenter

Funn fra tre sur­vey-eks­pe­ri­men­ter er kla­re. To av eks­pe­ri­men­te­ne viser at nors­ke med­bor­ge­re gjør et tyde­lig skil­le mel­lom ret­tig­he­te­ne til ytter­lig­gå­en­de grup­per og poli­tis­ke par­ti­er. Like man­ge stil­ler seg posi­tiv til mus­lims­ke som til krist­ne menig­he­ters for­sam­lings­rett. Resul­ta­te­ne fra ett av eks­pe­ri­men­te­ne viser også at rom­folk er den mest utsat­te mino­ri­te­ten i den­ne studien.