SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Den demokratiske hijaben?

Lydig dydsmøn­ster eller rep­re­sen­tant for en under­trykkende kul­tur? I offent­ligheten er slike foren­klede frem­still­inger av mus­limske kvin­ner med hijab i ferd med å oppløs­es – ikke minst for­di minoritet­skvin­ner deltar i debatten.

 
 
til toppen