SISTE UNDER Analyse

316 artikler

Et spørsmål om verdier

Da inn­vand­rings­spørs­må­let for førs­te gang ble dis­ku­tert i NRKs parti­le­der­de­batt i 1987, tal­te poli­ti­ker­ne i stor grad om Nor­ges huma­ni­tæ­re tra­di­sjo­ner for å vise hvor­for «vi» skal hjel­pe and­re i nød. Har inn­vand­rings­de­bat­ten end­ret seg siden den gang?

 

Publikums opplevelse av sakte-TV

NRK sine sak­te-TV-pro­gram­mer har fått høye seer­tall og skapt et stort enga­sje­ment hos seer­ne. Men hvor­for vel­ger pub­li­kum å se på tog­rei­ser, salme­sang og ved­bren­ning minutt for minutt, og hvil­ke opp­le­vel­ser gir det dem?

 
 
til toppen