SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Twitteratur

På Twit­ter kan for­fat­tere eksper­i­mentere seg fram til nye sjan­gr­er – og kan­skje skape en tekst som blir stående i lit­ter­aturhis­to­rien. Et overb­likk over twitteraturen.

 

Et spørsmål om verdier

Da innvan­dringsspørsmålet for første gang ble diskutert i NRKs par­tiled­erde­batt i 1987, talte poli­tik­erne i stor grad om Norges human­itære tradis­jon­er for å vise hvor­for «vi» skal hjelpe andre i nød. Har innvan­drings­de­bat­ten endret seg siden den gang?

 
 
til toppen