SISTE UNDER Analyse

297 artikler

Massemediers dekning av terror

Hvor­dan skal medie­ne dek­ke ter­ror­hand­lin­ger og -trus­ler? Forsk­ning tyder på at omfat­ten­de medie­dek­ning øker ter­ror­fryk­ten i befolk­nin­gen – og kan øke faren for at poten­si­el­le ter­ro­ris­ter utfø­rer nye terrorhandlinger.

 

Uenige eksperter og forvirrede lesere

Når eks­per­ter stri­des i medie­ne, kan det føre til at pub­li­kum unn­går å for­hol­de seg til både eks­per­te­ne og råde­ne de kom­mer med, i ste­det for å vur­de­re infor­ma­sjo­nen kritisk.

 

Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar

I avvi­sin­ga av ein kla­ge frå komi­ka­ren Dieudon­né M’Bala M’Bala held Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len fast på at for­nek­tin­gar av Holo­caust ikkje er ver­na av ytrings­fri­dom­men i EMK artik­kel 10. Avgjer­da inne­ber også i rea­li­te­ten ei svek­king av det folke­retts­le­ge ver­net til rasis­tis­ke og hate­ful­le ytringar.

 
Side 3 av 30FØRSTE...234...10...SISTE
 
til toppen