SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Twitteratur

På Twit­ter kan for­fat­te­re eks­pe­ri­men­te­re seg fram til nye sjang­rer – og kan­skje ska­pe en tekst som blir stå­en­de i lit­te­ra­tur­his­to­ri­en. Et over­blikk over twitteraturen.

 

Et spørsmål om verdier

Da inn­vand­rings­spørs­må­let for førs­te gang ble dis­ku­tert i NRKs parti­le­der­de­batt i 1987, tal­te poli­ti­ker­ne i stor grad om Nor­ges huma­ni­tæ­re tra­di­sjo­ner for å vise hvor­for «vi» skal hjel­pe and­re i nød. Har inn­vand­rings­de­bat­ten end­ret seg siden den gang?

 
 
til toppen