Sider som viser deg hvordan

Noen av de mest popu­læ­re nett­ste­de­ne er sider hvor man får hjelp til å løse et pro­blem, fin­ne opp­skrif­ter, vei­led­nin­ger og gode tips om alt mel­lom him­mel og jord. Frem til nylig har de fles­te vært basert på tekst og bil­der. Eksemp­ler på sli­ke sider er Maha­lo, How Stuff Works, eHow, How to do things og wiki­How.

I kjøl­van­net av YouT­ube og den kraf­tig øken­de utbre­del­sen av video­bruk, er nett­ste­der basert på instruk­sjons­vi­deo­er det natur­li­ge nes­te skritt. 5min og How­cast er to eksemp­ler på nett­opp sli­ke ‘instruk­sjons­vi­deo­si­der’ som har duk­ket opp i det siste.

 

Tyrkia etter Hrant Dink

Skal sann­he­ten om dra­pet på den tyr­kisk-armens­ke redak­tø­ren Hrant Dink bli fun­net, må det bli en slutt på straffri­het for Tyr­kias hem­me­li­ge «deep sta­te», skri­ver Gunes Mur­at Tezcur.