Taler ved årets begynnelse og slutt

Det nær­mer seg tida for de sto­re orde­ne ser­vert fra stats­mi­nis­ter og kon­ge. Virk­som­me Ord har ikke et full­tal­lig utvalg av ver­ken poli­tis­ke eller kon­ge­li­ge nytt­års­ta­ler, men vi job­ber med saken, og mener å kun­ne vise til gode repre­sen­tan­ter for sjangeren. 

 

I forsvar

Enhver per­son som møter i det nors­ke retts­ve­se­net, har rett til å for­sva­re seg selv. Noen av dis­se for­svars­ta­le­ne er smerte­full les­ning, and­re gir nytt lys til sakens kjerne.