Blant pirater

De vil­le opp­da­te­re demo­kra­ti­et for inter­nett­al­de­ren. En for­tel­ling fra inn­si­den om det tys­ke Pirat­par­ti­ets utro­li­ge opp­gang og dype fall.

 

Revolusjon eller administrasjon?

I val­kam­pen luk­kas Erna Sol­berg og Høg­re å fram­stil­le poli­tik­ken sin på ei måte som lét dei set­je dags­or­den, med­an SV og Lys­bak­ken kom­mu­ni­serte på ein måte som kor­kje gjeng godt saman med medie­bi­le­tet eller med det SV har opp­nådd i regje­ring.

 

Hva er Norsk medborgerpanel?

25 000 nord­menn får i dis­se dager brev i pos­ten om å del­ta i Med­bor­ger­pa­ne­let. Men hva går det­te egent­lig ut på? I den­ne førs­te pos­ten på Med­bor­ger­pa­ne­lets egen blogg her på Vox Pub­li­ca inter­vju­er vi pane­lets ini­tia­tiv­ta­ker, Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten.

 

Ung litteratur i vekst

Bare 17 år gam­mel begyn­te Eli­ne Lund Fjæ­ren å skri­ve på debut­ro­ma­nen «Ung jen­te, vok­sen mann». Hun er en av fle­re unge for­fat­ter­de­bu­tan­ter som blir møtt med inter­es­se av for­lags­bran­sjen.