Ukens medienyheter: Statsbudsjettet, pressestøtte og lokalaviser

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til film og litteraturformidling over statsbudsjettet, mens pressestøtten forblir på samme nivå. Vekslende leveringsdager hos Posten bekymrer lokalavisene, Google+ legges ned og Faktisk.no inngår samarbeid med Facebook. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Bidrar pressestøtten til manglende digitalisering?

Redak­tør Erik Waat­land i Medier24 har i en kom­men­tar kom­met med kri­tikk av lokalavisenes man­glende dig­i­talis­er­ing og fort­sat­te sats­ing på papi­ravisen. Han men­er de lener seg for mye på press­es­tøt­ten, som slik sementer­er «døende for­ret­ningsmod­eller». Waat­land får svar fra Land­slaget for lokalavis­er, som vis­er til økonomi­tal­lene for norske avis­er som Medi­etil­synet utar­bei­der. Disse tal­lene doku­menter­er at 90 pros­ent av inntek­tene hos små lokalavis­er kom­mer fra papirut­gaven. Mediebedriftenes Lands­foren­ing svar­er også på kri­tikken, og vis­er til avisenes store inntek­ts­fall, til tross for økte dig­i­tale brukerinntekter.

LES WAATLANDS KOMMENTAR HER
LES LLAS SVAR HER
LES SVARET FRA MBL HER (10/10/2018)

Kommersiell riksdekkende radio i Sverige for første gang

Som siste land i Nor­den, fikk Sverige for første gang inn­ført riks­dekkende kom­mer­siell radio i som­mer. Det nye radi­oland­skapet består nå av tre nasjonale kanaler – som eies av Bauer Media, NRJ och NENT Group (MTG) – samt 35 regionale og lokale radiokanaler. De tre kom­mer­sielle sel­skapene står i til­legg bak 26 av de 35 lokale kana­lene. Tidligere var den kom­mer­sielle radioen basert på et hun­dretalls lokale kanaler.

LES MER HOS NORDICOM (10/10/2018)

Tyske medier lanserer felles innlogging

En allianse av tyske mediesel­skaper lanser­er i høst en løs­ning for felles innlog­ging, admin­istr­ert av en stif­telse. Alliansen inklud­er­er kringkastere som Prosiebensat.1 og RTL, og mediehus som Spiegel og Süd­deutsche Zeitung. Bak­grun­nen er Face­book og Googles store innsam­ling av bruk­er­da­ta, noe som skaf­fer dem store del­er av annon­se­markedet. Det gjør det vanske­lig for nasjonale medi­er å konkur­rere. Alliansen håper å utvide samar­bei­det til andre land i Europa. Her i Norge har Ame­dia fått med seg flere part­nere rundt den felles innlog­gingsløs­nin­gen aID.

LES MER HOS DIGIDAY
LES MER PÅ STIFTELSENS HJEMMESIDE (09/10/2018)

Google stenger Google+ etter sikkerhetshull

Det sosiale nettver­ket Google+ ble aldri en stor suk­sess, og ble langt fra den konkur­renten til Face­book Google håpet på. Nå stenges nettver­ket ned etter syv år, sam­tidig som Google informer­er om et sikker­het­shull som skal ha åpnet for til­gang til bruk­er­dataene til en halv mil­lion brukere. Sikker­het­shul­let skal ha eksis­tert i flere år, men ble først oppdaget i mars i år – uten at Google informerte bruk­erne om det – skriv­er Wall Street Jour­nal.

LES MER HOS JOURNALISTEN (09/10/2018)

Google Home til Norge

I okto­ber lanseres smarthøyt­taleren Google Home i Norge, noen uker etter lanserin­gen av Googles norske tale­as­sis­tent. TV 2 er blant aktørene som imple­menter­er eget innhold på via tale­as­sis­ten­ten, og vil opp­datere sin tjen­este hver time med nyheter fra Nyhet­skanalen. Gro Mette Moen i For­bruk­er­rådet under­strek­er at Googles for­ret­ningsmod­ell baser­er seg på per­son­dataene vi gir fra oss, og råder folk til å tenke over kon­sekvensene det kan ha for fam­i­liens personvern.

LES MER HOS KAMPANJE (09/10/2018)

Telias kjøp av TDC/Get godkjent

Konkur­ransetil­synet har god­kjent svenske Telias kjøp av norske TDC og Get. Mens TDC har kun­dene sine i bred­bånd- og tele­fon­i­markedet for bedrifter, er Get en stor TV-dis­trib­utør og bred­bånd­sleverandør til pri­vate hush­old­ninger i Norge. Konkur­ransetil­synet god­kjen­ner kjøpet med begrun­nelse om at Telia i liten grad konkur­rerer mot sel­skapene det kjøper opp. Mens Telenor og Telia dominer­er markedet for mobil, har ikke Telia hatt noen posisjon i markedet for fast bred­bånd og TV. De min­dre tele­sel­skapene er ikke fornøyd med avgjørelsen, som de men­er skaper et duop­ol i Norge.

LES MER HOS KAMPANJE
LES OM SKUFFELSE HOS ICE HER (08/10/2018)

Faktisk skal hjelpe Facebook

Fak­tas­jekk-tjen­esten Faktisk.no skal nå også fak­tas­jekke sak­er og nettst­ed­er det lenkes til på Face­book. Faktisk.no har inngått et samar­beid med Face­book som gir tjen­esten til­gang til Face­books verk­tøy for å finne falske eller mis­visende nyheter. På sin side vil Faktisk.no merke innhold som er feilak­tig, hvis deres under­søkelser vis­er at det er til­felle. Lig­nende tjen­ester i andre land samar­bei­der også med Face­boook. Bak Faktisk.no står VG, Dag­bladet, NRK, TV 2, Ame­dia og Polaris. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS FAKTISK.NO (08/10/2018)

Mediefeltet i statsbudsjettet

Her er hov­ed­punk­tene i reg­jerin­gens stats­bud­sjett på mediefeltet:

DU FINNER HELE KULTURBUDSJETTET HER (08/10/2018)

Finans­min­is­ter Siv Jensen pre­sen­ter­er reg­jerin­gens forslag til stats­bud­sjett for Stortinget. Foto: Stortinget.

Bloggernes bøker skaper diskusjoner om etikk

Både store og små for­lag satser stort på bøk­er fra norske topp­blog­gere. Når blog­gernes utlev­erende stil over­føres til bok­for­mat, opp­står det diskusjon­er om de etiske prin­sip­pene rundt utlev­er­ing av pri­vatop­plysninger om andre per­son­er. Anniken Jør­gensens bok Bare en natt til må nå redi­geres i kom­mende opplag etter at Simen Auke, som ble omtalt i boken uten å vite om det på forhånd, forsøk­te å få boken tilbakekalt. Boken gikk rett til topps på best­sel­gerlis­tene. Advokat Hans Mar­ius ­Graasvold men­er for­la­gene bør ved­ta etiske retningslinjer.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/10/2018)

Vekslende leveringsdager vil få omfattende konsekvenser

Flesteparten av lokalavisene som er avhengige av Postens dis­tribusjon, mot­tar press­es­tøtte på grunn av lavt opplag. Disse avisene reg­nes for å være i en særlig krevende markedssi­tu­asjon. Det er foreløpig lagt opp til at Posten skal vek­sle mel­lom utleverings­dager fra uke til uke fra 2020. Det vil føre til at avisenes situ­asjon forver­res ytterligere, men­er medieforsker Sig­urd Høst. Han men­er avisene ikke vil klare å tilpasse seg et slikt system.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (04/10/2018)

Foreslår økning på 50 millioner til film i statsbudsjettet

Reg­jerin­gen fores­lår en økn­ing på 50 mil­lion­er kro­ner til film på stats­bud­sjet­tet for 2019. Det fores­lås blant annet å øke ram­men for tilskud­dsor­d­ninger under NFIs pro­duk­sjonspott med 30,9 mil­lion­er kro­ner. Av tilskud­det er 5,1 mil­lion­er kro­ner øre­mer­ket inter­nasjon­al sats­ing på dataspill. Det fores­lås også å øke tilskud­det til insen­tivord­nin­gen for inter­nasjonale pro­duk­sjon­er i Norge med 10 mil­lion­er kro­ner. I løpet av de siste fire årene har de sam­lede kut­tene fra film­pot­ten utgjort omtrent 50 mil­lion­er kroner.

LES MER HOS RUSHPRINT (04/10/2018)


TEMA

P

ressest
øtte

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen