Ukens medienyheter: Statsbudsjettet, pressestøtte og lokalaviser

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til film og litteraturformidling over statsbudsjettet, mens pressestøtten forblir på samme nivå. Vekslende leveringsdager hos Posten bekymrer lokalavisene, Google+ legges ned og Faktisk.no inngår samarbeid med Facebook. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Bidrar pressestøtten til manglende digitalisering?

Redak­tør Erik Waat­land i Medier24 har i en kom­men­tar kom­met med kri­tikk av lokal­avi­se­nes mang­len­de digi­ta­li­se­ring og fort­sat­te sat­sing på papir­avi­sen. Han mener de lener seg for mye på presse­støt­ten, som slik semen­te­rer «døen­de for­ret­nings­mo­del­ler». Waat­land får svar fra Lands­la­get for lokal­avi­ser, som viser til øko­nomi­tal­le­ne for nors­ke aviser som Medie­til­sy­net utar­bei­der. Dis­se tal­le­ne doku­men­te­rer at 90 pro­sent av inn­tek­te­ne hos små lokal­avi­ser kom­mer fra papir­ut­ga­ven. Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening sva­rer også på kri­tik­ken, og viser til avi­se­nes sto­re inn­tekts­fall, til tross for økte digi­ta­le bru­ker­inn­tek­ter.

LES WAATLANDS KOMMENTAR HER
LES LLAS SVAR HER
LES SVARET FRA MBL HER (10/10/2018)

Kommersiell riksdekkende radio i Sverige for første gang

Som sis­te land i Nor­den, fikk Sve­ri­ge for førs­te gang inn­ført riks­dek­ken­de kom­mer­si­ell radio i som­mer. Det nye radio­land­ska­pet består nå av tre nasjo­na­le kana­ler – som eies av Bau­er Media, NRJ och NENT Group (MTG) – samt 35 regio­na­le og loka­le radio­ka­na­ler. De tre kom­mer­si­el­le sel­ska­pe­ne står i til­legg bak 26 av de 35 loka­le kana­le­ne. Tid­li­ge­re var den kom­mer­si­el­le radio­en basert på et hundre­talls loka­le kana­ler.

LES MER HOS NORDICOM (10/10/2018)

Tyske medier lanserer felles innlogging

En alli­an­se av tys­ke medie­sel­ska­per lan­se­rer i høst en løs­ning for fel­les inn­log­ging, admi­ni­strert av en stif­tel­se. Alli­an­sen inklu­de­rer kring­kas­te­re som Prosiebensat.1 og RTL, og medie­hus som Spie­gel og Südde­ut­sche Zei­tung. Bak­grun­nen er Face­bo­ok og Goog­les sto­re inn­sam­ling av bru­ker­data, noe som skaf­fer dem sto­re deler av annonse­mar­ke­det. Det gjør det vans­ke­lig for nasjo­na­le medi­er å kon­kur­re­re. Alli­an­sen håper å utvi­de sam­ar­bei­det til and­re land i Euro­pa. Her i Nor­ge har Ame­dia fått med seg fle­re part­ne­re rundt den fel­les inn­log­gings­løs­nin­gen aID.

LES MER HOS DIGIDAY
LES MER PÅ STIFTELSENS HJEMMESIDE (09/10/2018)

Google stenger Google+ etter sikkerhetshull

Det sosia­le nett­ver­ket Goog­le+ ble ald­ri en stor suk­sess, og ble langt fra den kon­kur­ren­ten til Face­bo­ok Goog­le håpet på. Nå sten­ges nett­ver­ket ned etter syv år, sam­ti­dig som Goog­le infor­me­rer om et sik­ker­hets­hull som skal ha åpnet for til­gang til bru­ker­da­ta­ene til en halv mil­lion bru­ke­re. Sik­ker­hets­hul­let skal ha eksis­tert i fle­re år, men ble først opp­da­get i mars i år – uten at Goog­le infor­mer­te bru­ker­ne om det – skri­ver Wall Stre­et Jour­nal.

LES MER HOS JOURNALISTEN (09/10/2018)

Google Home til Norge

I okto­ber lan­se­res smart­høyt­ta­le­ren Goog­le Home i Nor­ge, noen uker etter lan­se­rin­gen av Goog­les nors­ke tale­as­sis­tent. TV 2 er blant aktø­re­ne som imple­men­te­rer eget inn­hold på via tale­as­sis­ten­ten, og vil opp­da­te­re sin tje­nes­te hver time med nyhe­ter fra Nyhets­ka­na­len. Gro Met­te Moen i For­bru­ker­rå­det under­stre­ker at Goog­les for­ret­nings­mo­dell base­rer seg på per­son­da­ta­ene vi gir fra oss, og råder folk til å ten­ke over kon­se­kven­se­ne det kan ha for fami­li­ens per­son­vern.

LES MER HOS KAMPANJE (09/10/2018)

Telias kjøp av TDC/Get godkjent

Kon­kur­ranse­til­sy­net har god­kjent svens­ke Telias kjøp av nors­ke TDC og Get. Mens TDC har kun­de­ne sine i bred­bånd- og tele­foni­mar­ke­det for bedrif­ter, er Get en stor TV-dis­tri­bu­tør og bred­bånds­le­ve­ran­dør til pri­va­te hus­hold­nin­ger i Nor­ge. Kon­kur­ranse­til­sy­net god­kjen­ner kjø­pet med begrun­nel­se om at Telia i liten grad kon­kur­re­rer mot sel­ska­pe­ne det kjø­per opp. Mens Tele­nor og Telia domi­ne­rer mar­ke­det for mobil, har ikke Telia hatt noen posi­sjon i mar­ke­det for fast bred­bånd og TV. De mind­re tele­sel­ska­pe­ne er ikke for­nøyd med avgjø­rel­sen, som de mener ska­per et duo­pol i Nor­ge.

LES MER HOS KAMPANJE
LES OM SKUFFELSE HOS ICE HER (08/10/2018)

Faktisk skal hjelpe Facebook

Fakta­sjekk-tje­nes­ten Faktisk.no skal nå også fakta­sjek­ke saker og nett­ste­der det len­kes til på Face­bo­ok. Faktisk.no har inn­gått et sam­ar­beid med Face­bo­ok som gir tje­nes­ten til­gang til Face­bo­oks verk­tøy for å fin­ne fals­ke eller mis­vi­sen­de nyhe­ter. På sin side vil Faktisk.no mer­ke inn­hold som er feil­ak­tig, hvis deres under­sø­kel­ser viser at det er til­fel­le. Lig­nen­de tje­nes­ter i and­re land sam­ar­bei­der også med Face­bo­ook. Bak Faktisk.no står VG, Dag­bla­det, NRK, TV 2, Ame­dia og Polar­is. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS FAKTISK.NO (08/10/2018)

Mediefeltet i statsbudsjettet

Her er hoved­punk­te­ne i regje­rin­gens stats­bud­sjett på medie­fel­tet:

DU FINNER HELE KULTURBUDSJETTET HER (08/10/2018)

Finans­mi­nis­ter Siv Jen­sen pre­sen­te­rer regje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett for Stor­tin­get. Foto: Stor­tin­get.

Bloggernes bøker skaper diskusjoner om etikk

Både sto­re og små for­lag sat­ser stort på bøker fra nors­ke topp­blog­ge­re. Når blog­ger­nes utle­ve­ren­de stil over­fø­res til bok­for­mat, opp­står det dis­ku­sjo­ner om de etis­ke prin­sip­pe­ne rundt utle­ve­ring av pri­va­t­opp­lys­nin­ger om and­re per­soner. Anni­ken Jør­gen­sens bok Bare en natt til må nå redi­ge­res i kom­men­de opp­lag etter at Simen Auke, som ble omtalt i boken uten å vite om det på for­hånd, for­søk­te å få boken til­bake­kalt. Boken gikk rett til topps på best­sel­ger­lis­te­ne. Advo­kat Hans Mari­us ­Graas­vold mener for­la­ge­ne bør ved­ta etis­ke ret­nings­lin­jer.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/10/2018)

Vekslende leveringsdager vil få omfattende konsekvenser

Fleste­par­ten av lokal­avi­se­ne som er avhen­gi­ge av Pos­tens dis­tri­bu­sjon, mot­tar presse­støt­te på grunn av lavt opp­lag. Dis­se avi­se­ne reg­nes for å være i en sær­lig kre­ven­de mar­keds­si­tua­sjon. Det er fore­lø­pig lagt opp til at Pos­ten skal veks­le mel­lom utleverings­dager fra uke til uke fra 2020. Det vil føre til at avi­se­nes situa­sjon for­ver­res ytter­li­ge­re, mener medie­fors­ker Sigurd Høst. Han mener avi­se­ne ikke vil kla­re å til­pas­se seg et slikt sys­tem.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (04/10/2018)

Foreslår økning på 50 millioner til film i statsbudsjettet

Regje­rin­gen fore­slår en økning på 50 mil­lio­ner kro­ner til film på stats­bud­sjet­tet for 2019. Det fore­slås blant annet å øke ram­men for til­skudds­ord­nin­ger under NFIs pro­duk­sjons­pott med 30,9 mil­lio­ner kro­ner. Av til­skud­det er 5,1 mil­lio­ner kro­ner øre­mer­ket inter­na­sjo­nal sat­sing på data­spill. Det fore­slås også å øke til­skud­det til insen­tiv­ord­nin­gen for inter­na­sjo­na­le pro­duk­sjo­ner i Nor­ge med 10 mil­lio­ner kro­ner. I løpet av de sis­te fire åre­ne har de sam­le­de kut­te­ne fra film­pot­ten utgjort omtrent 50 mil­lio­ner kro­ner.

LES MER HOS RUSHPRINT (04/10/2018)


TEMA

P

ressest
øtte

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen