Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Ukens medienyheter: Digital vekst, mediestatus og debattdeltakelse

Nye tall fra Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening viser at opp­lags­tal­le­ne for nors­ke aviser sti­ger som føl­ge av digi­tal vekst. Regje­rin­gen inklu­de­rer nå medie­ne som en del av sam­funns­kri­tis­ke virk­som­he­ter. Unge viser seg å del­ta lite i debat­ter på sosia­le medi­er og kul­tur-Nor­ge får utdelt øko­no­misk kom­pen­sa­sjon. Det­te er noen av ukens medie­ny­he­ter.

 

Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? med Jørgen Randers

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvor­vidt det er mulig å stop­pe klima­end­rin­ge­ne og sam­ti­dig nå de and­re bære­kraft­må­le­ne. Vi skal utryd­de fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stop­pe klima­end­rin­ge­ne. Et av måle­ne er at vi skal ha ansten­dig arbeid og øko­no­misk vekst, et annet er fred og rett­fer­dig­het. Kan […]

 

Bruk og misbruk av historien

Vår his­to­rie og hvor­dan den tol­kes er ikke noe som bare angår fag­his­to­ri­ker­ne. Også i poli­tik­ken er det ster­ke menin­ger om hvor­dan his­to­ri­en skal for­stås – og da sær­lig i lys av poli­ti­ker­nes egen sam­tid. Ofte bru­kes his­to­ri­en til å legi­ti­me­re poli­tikk. Cice­ros dic­tum his­to­ria magist­ra vitae (his­to­ri­en er livets lære­mes­ter), får da ny gyl­dig­het: Det som en […]

 
 
til toppen