2015: Facebook og mediene

Dypdykk i norske mediers kompliserte forhold til Facebook dominerte på mest lest-listen i 2015.

Vox Pub­li­ca inn­le­det 2015 med en medie­ana­ly­tisk kraft­an­stren­gel­se fra Pål Ned­re­got­ten, inno­va­sjons­di­rek­tør i medie­kon­ser­net Ame­dia. Han var lei av lett­vin­te påstan­der om Face­bo­oks betyd­ning som tra­fikk­dri­ver for nors­ke nett­me­di­er, og svar­te med en artik­kel­se­rie i tre deler. To av dele­ne samt intro­duk­sjons­teks­ten er repre­sen­tert på vår topp fem-lis­te for året.

På lis­ten kom også en grun­dig ana­ly­se av et annet omstridt spørs­mål. Medie­fors­ker Hel­le Sjø­v­aag tok for seg debat­ten om hvor lik lisens­fi­nan­sier­te nrk.no er de kom­mer­si­el­le nett­avi­se­ne. NRKs digi­ta­le rol­le (bl.a. med kom­men­ta­rer av Mei­sing­set og Sør­gard) har vært en av våre tema­sat­sin­ger i år.

En av illustrasjonene Håvard Legreid laget til Facebook-serien.

En av illust­ra­sjo­ne­ne Håvard Legreid laget til Face­bo­ok-seri­en.

Noen av de øvri­ge tema­ene vi har tatt opp i en viss bred­de i 2015: Ti år siden Jyl­lands-Pos­tens Muham­med-kari­ka­tu­rer (utspill fra Shi­rin Eba­di og replik­ker fra Vebjørn Sel­bekk og Ani­ne Kier­ulf), podkast-seri­en «Medie­sam­funn» om poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon, for­mid­ling av data fra Med­bor­ger­pa­ne­let, og en serie artik­ler om offent­lig­he­tens his­to­rie.

De fem mest leste artiklene i 2015

Takk til alle som har abon­nert på vårt nyhets­brev og bidratt til å spre og dis­ku­te­re artik­le­ne våre på Twit­ter og Face­bo­ok i 2015.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Her i Nor­ge er for­hol­de­ne litt anner­le­des enn i USA. Tra­fik­ken til nors­ke for­si­der lig­ger sta­bilt høyt. Det­te er glit­ren­de for­klart av Ame­dias Pål Ned­re­got­ten i en artik­kel­se­rie som ble Vox Pub­li­cas mest les­te i fjor. […]

til toppen