Kampen om metaverset

Siden ver­densvevens beg­yn­nelse for nærmere 30 år siden har meng­den kul­turell og sosial aktivitet på net­tet eskalert ekspo­nen­sielt. Aksellerert av den pågående pan­demien har vi nå videre fått en smakebit av hvor mye som kan gjøres virtuelt—men kan­skje også hvor util­fredsstil­lende det kan føles. Det sistnevnte—vår opplevelse av grens­es­nit­tet som gir til­gang til det virtuelle—kan rik­tig­nok endre seg veldig raskt. Ny teknolo­gi er under utvikling, og bak sce­nen foregår det en dragkamp om eier­skap og dom­i­nans over hva som vil bli det nye metaverset.

 

Ukens medienyheter: Konkurransetilsynet, nyhetskilder og Assanges rettsak

Konkur­ransetil­synet har fått kri­tikk av forskere for å gå etter bok­bran­sjen basert på ide­ol­o­giske grun­ner. En ny del­rap­port fra Medi­etil­synet vis­er at TV og sosiale medi­er er de vik­tig­ste nyhet­skildene for barn og unge. Nye vit­nemål i rettsak­en mot Assange peker på opp­sik­tsvekkende infor­masjon. Dette er noen av ukens medienyheter. 

 

Essayføljetong 6:9 — Framskritt er opium for folket

Vi likar vår høgte­k­nol­o­giske kvardag og synest den gjev oss mange goder. Vi kan kom­mu­nis­ere effek­tivt, reise kom­fort­a­belt og under­halde oss med allver­das mat og drikke, forteljin­gar og opplevin­gar. Kvi­for skulle vi vel endre på dette? Vi burde heller ynskje at alle men­neske fekk ta del i desse godene. Men så enkelt slepp vi ikkje unna i Hans Jonas sitt moralske univers.