Gratisapper er ikke gratis

Da det ble avslørt at Face­bo­ok had­de gitt Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca til­gang til pri­vat infor­ma­sjon om 50 mil­lio­ner av sine bru­ke­re, valg­te man­ge å slet­te pro­fi­le­ne sine. Men hva med alle de and­re appe­ne som har til­gang til data­ene våre? 

 

Bank-bank! Har du fem minutter?

«Den sto­re mar­sjen for Euro­pa»: De sis­te uke­ne har akti­vis­ter fra Emma­nu­el Macrons par­ti ban­ket på dører over hele Frank­ri­ke og spurt folk ut om EU. Macron vil gjen­ta suk­ses­sen fra pre­si­dent­val­get i nes­te års EU-valg, men hvor­dan rea­ge­rer folk på lokal­pla­net? Repor­ta­sje fra Mar­seil­le, Sør-Frankrike.