Men går 2 mot 1?

Nor­ges størs­te, poli­tis­ke par­ti må ha noen til å hjel­pe seg med å fin­ne ut hvor­vidt data­lag­rings­di­rek­ti­vet kan ten­kes å få ”kla­re, neg­a­ti­ve kon­se­kven­ser for per­son­ver­net”. Pinlig.